Board of Directors & Executive Officers

From left:
Nobumasa Kemori
Takanori Yamauchi
Kohei Sato
Mitsuro Naba
Hiroshi Nagase
Kenji Asakura
Reiji Nagase
Osamu Morishita
Ichiro Wakabayashi
Hidenori Nishi

BOARD OF DIRECTORS

as of April 1, 2018

Representative Director, Chairman Hiroshi Nagase Director Kohei Sato
Director, Vice Chairman Reiji Nagase Director and Managing Executive Officer Ichiro Wakabayashi
Representative Director, President and CEO Kenji Asakura Director and Executive Officer Takanori Yamauchi
Representative Director and Senior Managing Executive Officer Mitsuro Naba Outside Director Hidenori Nishi
Director and Managing Executive Officer Osamu Morishita Outside Director Nobumasa Kemori

AUDIT & SUPERVISORY BOARD MEMBERS

as of June 28, 2017

Audit & Supervisory Board Member Kenichi Matsuki Audit & Supervisory Board Member Masanori Furukawa
External Audit & Supervisory Board Member Nobuyuki Shirafuji External Audit & Supervisory Board Member (part-time) Toshio Takano

EXECUTIVE OFFICERS

as of April 1, 2018

Managing Executive Officer Akihiko Isono Executive Officer Takahiro Okumura
Managing Executive Officer Naoki Yasuba Executive Officer Kusuo Ota
Executive Officer Mitsuru Kanno Executive Officer Hiroyuki Ueshima
Executive Officer Masatoshi Kamada Executive Officer Koichi Sagawa
Executive Officer Masaya Ikemoto Executive Officer Akira Takami
Executive Officer Yasuhiro Mihara Executive Officer Takayuki Masuda